Аудитын үйлчилгээ

– Бизнес эрхлэгчийн эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах
– Санхүү бүртгэлийн мэдээллийн системийн хяналтын боловсронгуй болгох
– Санхүүгийн тайланг захиалагч үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр хянаж баталгаажуулах
– Санхүү, татварын байдлыг судалж төлөвлөх, хөрөнгө орлуулалт хийх зээл авах, үнэт цаас гаргахтай холбогдсон эдийн засгийн тооцоо, судалгааны үндэслэлийг хянаж дүгнэлт гаргах