Нягтлан бодох бүртгэл аутсорсинг

– Нятлан бодох бүртгэлийг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу хөтлөх
– Өртгийн болон удирдлагын бүртгэлийг зохион байгуулах чиглэлээр зөвлөгөө өгөх
– Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу зөвлөгөө өгөх
– Анхан шатны баримтын бүртгэл хийх
– Санхүүгийн бүх төрлийн тайлан гарган цахимаар илгээх
– Баримт үдэж цэгцлэх