Санхүү бизнесийн сургалт

– Шинээр бизнес эрхлэгчдэд санхүү, татварын танхимын сургалт хийх
– Бизнес эрхлэгчдийн арга хэмжээнд оролцлон санал бодлоо солилцох
– Өнөөгийн цаг үеийн татвар, нийгмийн даатгалын хуулиар сургалт зохион байгуулах