Татварын хэмнэлт төлөвлөгөө

– Татварын байдлыг судалж төлөвлөх, хөрөнгө орлуулалт хийх зээл авах, үнэт цаас гаргахтай холбогдсон эдийн засгийн тооцоо, судалгаа хийх
– Татварыг урьдчилан тооцох, зөв суутгах