Удирдлагуудад зориулсан дүн шинжилгээ

– Санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ хийх
– Татварын эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах
– Мөнгөн орлого зарлага хянах
– Бизнес төлөвлөгөөнд хэрхэн ашиглах